Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hannahbell
Reposted fromFlau Flau
8261 5654 500
hannahbell
hannahbell
Żebyśmy koniecznie spieszyli się przeżywać życie, niekoniecznie spiesznie..
— Andrzej Piaseczny
hannahbell
hannahbell
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
hannahbell
hannahbell
hannahbell
hannahbell
8264 fc2e 500
Reposted fromsaltwater saltwater vianikelline nikelline
hannahbell
hannahbell
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska ("Schyłek wieku")
hannahbell
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
hannahbell
Reposted frommyrla myrla vianikelline nikelline
hannahbell
9304 9a10 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
hannahbell
hannahbell
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic vialenifca lenifca
hannahbell
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viahormeza hormeza
hannahbell
2882 9a5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabutterfly94 butterfly94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl